kinderen & jongeren

Samensmelting Kind en Gezin en Jongerenwelzijn heeft naam: 'Opgroeien'

Twee agentschappen bundelen krachten voor kinderen, jongeren en gezinnen
30.11.2018
Foto's
Florian Van Eenoo

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en Ondernemen of Wonen.  

De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep van het eengemaakte agentschap.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Meer en betere afstemming op het terrein – plus een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak – zal leiden tot een betere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. Van het ongeboren leven tot jongvolwassenen. 
De start van het nieuwe agentschap is ook een belangrijke en verdere stap in een breder proces van integratie en samenwerking tussen diverse sectoren in de ondersteuning en zorg voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. Het spreekt voor zich dat er ook in de komende jaren nog verdere stappen zullen worden gezet. 
Overgangsperiode
Na de parlementaire behandeling van het decreet kan de fusie verder worden voorbereid om tegen 1 januari 2020 grotendeels operationeel te zijn. In de komende maanden wordt de transitie verder voorbereid en besproken met diverse stakeholders en partners: vakbonden, werkgevers, werkveld en gebruikersorganisaties.
Intens en boeiend
De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend. 
Advies, (financiële) ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp maakt tijdens het opgroeien een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug opdat kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund weten wanneer het nodig is.
De naam ‘Opgroeien’ zal in eerste instantie gebruikt voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. Meer bepaald in de communicatie met de eigen medewerkers, andere overheidsinstanties, de bevoegde minister, de Vlaamse regering, het Vlaams parlement, diverse partners, het werkveld… De naam past in de communicatieve lijn van de naamgeving aan andere Vlaamse agentschappen als Wonen, Sport en Innoveren en Ondernemen.
Voor de directe contacten met kinderen, jongeren en hun gezinnen zal afhankelijk van de concrete dienstverlening en op maat van elke doelgroep gewerkt worden met aparte merken. Huidige merken zoals Jeugdhulp, Kind en Gezin en Groeipakket blijven in eerste instantie de rechtstreekse communicatiekanalen met de burger. De invulling en positionering van de merken zal nog verder uitgewerkt en verfijnd worden.
Personen met een handicap
Ook de doelgroep jongeren met een handicap wordt in het decreet concreet beschreven. Het gaat om  de aansturing van het aanbod voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Ges+), van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).
Trots
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Structureel samenwerken over de grenzen van sectoren heen is een rode draad doorheen ons beleid. Nu gaan we nog een stap verder. Het samengaan van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, met input van de sector voor personen met een handicap, is een cruciale stap voor een betere en efficiëntere dienstverlening. Ik ben trots dat ik aan de wieg mag staan van het agentschap Opgroeien. Ik reken op alle medewerkers om van de fusie een succes te maken en heb er het volste vertrouwen in dat ze zich maximaal blijven inzetten om samen kansen te creëren voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.”