welzijn & zorg

Ooit gebeurd, nooit gehoord

Commissie Erkenning en Bemiddeling voor slachtoffers van historisch misbruik

Onderzoek wijst uit dat slechts 1 op 10 slachtoffers van seksueel geweld aangifte doet bij politie. Slachtoffers durven niet naar buiten komen met hun verhaal uit angst, uit schrik om niet geloofd te worden, omdat de pleger iemand is die ze vertrouwden, uit angst dat de dader wraak zou nemen, .... Wanneer ze eindelijk de moed hebben gevonden, zijn de feiten dikwijls verjaard. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de campagne ‘Ooit gebeurd, nooit gehoord’.

De campagne moet slachtoffers van historisch misbruik de weg wijzen richting erkenning en de weg naar de commissie Erkenning en Bemiddeling. 

De commissie bevoegd om erkenning en bemiddeling te bieden aan slachtoffers en hun nabestaanden. Slachtoffers van geweld, misbruik en/of verwaarlozing dat zowel in de privé sfeer (bv. thuis, bij vrienden, familie…) als in een instelling of organisatie (bv. sportclub, internaat, school…) kan hebben plaatsgevonden.
Op vraag van de slachtoffers kan een bemiddeling gestart worden met:

- (vermeende) plegers
- instellingen, voorzieningen, organisaties of verenigingen waar misbruik of geweld heeft plaatsgevonden
- derden (omstaanders, steunfiguren…)

De Commissie is bevoegd voor feiten van seksueel misbruik, fysiek geweld, psychisch geweld of verwaarlozing. De leeftijd van slachtoffer of (vermeende) pleger op het ogenblik van de feiten heeft geen belang. Op het moment van de aanmelding bij de Commissie, zijn de gepleegde feiten minstens tien jaar geleden. Ze moeten plaatsgevonden hebben in Vlaanderen, inclusief Brussel.

Naast erkenning en bemiddeling met de (vermeende) pleger en/of instelling, kan de Commissie ook doorverwijzen naar hulpverlening, justitie of lotgenoten, als daar vraag naar is.

Opdrachten

De Commissie heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap een aantal opdrachten gekregen wanneer er sprake is van misbruik, geweld en/of verwaarlozing van minstens 10 jaar geleden. De feiten kunnen zowel binnen organisaties, verengingen, instituten,… als binnen de privé sfeer hebben plaatsgevonden.

De opdrachten zijn:

- Erkenning bieden namens de gemeenschap aan het slachtoffer
- Een proces van uitwisseling tussen het slachtoffer en de voorziening/instantie en/of pleger faciliteren
- Doorverwijzen naar lotgenotengroepen, hulpverlening en/of justitie
- Beleidsadviezen geven

Werkingsprincipes

Om deze opdrachten goed uit te voeren, hanteert de Commissie een aantal werkingsprincipes: 

Vrijwilligheid
Het aanbod van de Commissie is een vrijwillig aanbod. Dit wil zeggen dat je tijdens alle fases van het traject uit het proces kan stappen. Dit geldt voor alle betrokkenen.

Vertrouwelijkheid
Er wordt enkel informatie doorgegeven als daar toestemming voor gegeven is. Alles wat gezegd is blijft binnenskamers.

De dossiers worden anoniem besproken op supervisiemomenten binnen de Commissie. Door ervaringen uit te wisselen wordt de werking bijgestuurd en kan de Commissie betere ondersteuning bieden.

Meervoudige betrokkenheid
De Commissie draagt zorg en heeft respect voor alle partijen. Wat ze voor de ene partij doet, doet ze ook voor de andere. Bijvoorbeeld voorbereidende gesprekken, doorverwijzing, zorgzame houding…

Transparantie
De Commissie biedt duidelijkheid over haar rol binnen het traject en over de stappen die ze zet in het traject. Ook over wat niet kan wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld biedt de Commissie geen therapie, kiest geen partij, veroordeelt niet… Wel luistert de Commissie naar jouw verhaal en wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

Steunfiguur
Alle partijen kunnen zich tijdens de gesprekken laten bijstaan door een steunfiguur als ze dit willen. Bij een bemiddeling moeten alle betrokkenen rond de tafel akkoord zijn met de aanwezigheid van de steunfiguur tijdens het gesprek. Deze kan altijd aanwezig zijn om voor- en nadien steun te verlenen.

Geen waarheidsvinding
De Commissie doet niet aan waarheidsvinding. De Commissie neemt jouw verhaal voor waar aan. De Commissie kan geen onderzoek doen naar de feiten. Dit kan enkel justitie. De Commissie kan je uitleg geven over hoe je bij justitie terechtkan.

Beroepsgeheim
De Commissie is gebonden door het beroepsgeheim. Enkel wanneer de Commissie inschat dat er acuut gevaar is, heeft zij meldingsplicht.

Meer info? www.comeb.be