Voldoende werkbaar werk

Sociaal werk en arbeid

De sociaalwerkconferentie op 24 mei 2018 wil een toekomstvisie voor het sociaal werk formuleren die geënt is op een mensenrechtenbenadering. Samen met het werkveld concretiseren de organisatoren die mensenrechtenbenadering en identificeren ze de sterktes en uitdagingen voor het sociaal werk. Meer dan 120 sociaal werkers, die met beide voeten in de praktijk staan, werken mee aan de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie. Dit gebeurt in zeven verschillende werkgroepen. De werkgroep Sociaal werk en Arbeid heeft de eerste synthesenota klaar.

De specifieke aanbevelingen, aandachtspunten en pijnpunten die deze werkgroep formuleert, sluiten aan bij de oproep om sociaal werk krachtig(er) te positioneren vanuit een grondrechtenperspectief.

De kwaliteit en duurzame impact van loopbaan- en trajectbegeleiding is een belangrijke hefboom om mensen tot hun recht te laten komen.. Kennis van mensen, regelgeving en instellingen in combinatie met vaardigheden rond krachtgericht begeleiden zorgen ervoor dat sociaal werkers bij uitstek goed geplaatst zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan talentvalorisatie Ze fungeren als trajectbegeleider maar ook als gids, deskundige en netwerker.

Sociaal werkers vertrekken steeds vanuit een brede benadering met aandacht voor de situatie van werkzoekenden en werknemers, maar ook voor de ruimere maatschappelijke en institutionele context. Ze kunnen fungeren als bruggenbouwers en op die manier een bijdrage leveren aan de sociale dialoog vanuit een waardengedreven rolpositie (met grondrechten als kompas).

Sociaal werkers moeten nog meer kansen krijgen om beleidsgericht te werken. Sociaal werkers worden uitgedaagd om actief te wegen op en/of deel te nemen aan bewegings- en beleidswerk wanneer grondrechten van mensen en groepen van mensen op de arbeidsmarkt in het gedrang komen. Dit ‘wegen op’ of ‘deelnemen aan’ vergt naast kritisch inzicht en een maatschappelijke gedrevenheid ook de capaciteit en vaardigheid om op het terrein mee het verschil te maken.

De werkgroep doet ook een aantal aanbevelingen aan beleidsmakers sectoren en organisaties. Ze vraagt het beleid om systematisch aandacht te besteden aan werkbaar werk, loopbaanperspectieven en inclusie van kansengroepen. Er is ook nood aan meer investeringen in praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek en impactmetingen om kennis en de toepassing ervan te waarborgen.

Lees meer aandachtspunten en uitdagingen in de synthesenota van de werkgroep sociaal werk en arbeid.