Vlamingen vinden kinderen opvoeden een verrijking van hun leven

Gezinsenquête schetst beeld van Vlaamse gezinnen van vandaag

Negen op tien ouders die deelnamen aan de gezinsenquête van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vinden kinderen opvoeden een verrijking van hun leven, het maakt hen gelukkig en trots. Tegelijk kost opvoeden heel wat tijd en geld, en heeft het een behoorlijke impact op het sociaal, persoonlijk en relationeel leven van ouders.

* Meer dan 35% van de ouders beaamt dat ze door de kinderen minder tijd hebben om te doen wat ze graag doen.
* Bijna één op vijf ouders geeft aan dat de kinderen de tijd die ze hebben met de partner beperken en één op vijf ouders zegt dat het opvoeden voor spanningen in de relatie zorgt.
* Bijna drie op de vier ouders geeft aan dat kinderen grootbrengen veel geld kost en meer dan de helft van de ouders maakt zich zorgen over de toekomst van de kinderen.
* Meer dan de helft van de respondenten stelt dat opvoeden (helemaal) niet fysiek of emotioneel uitputtend is. Maar er blijken wel verschillen tussen ouders te bestaan, want één op de vijf ouders stelt dat opvoeden emotioneel uitputtend is en bijna één op vijf stelt dat kinderen opvoeden ook lichamelijk uitputtend is.

Meer dan negen op tien ouders vinden dat ze goed in staat zijn om voor zijn of haar kinderen te zorgen, minder dan 1% geeft aan dat hij niet goed in staat is voor zijn of haar kinderen te zorgen. Een op drie geeft toe dat het opvoeden moeilijker is dan gedacht, maar in het algemeen ervaart de meerderheid het opvoeden van de kinderen niet als belastend.   

Ongeveer drie vierde van de ouders rapporteert geen moeilijkheden over de verschillende aspecten van het gedrag van kinderen. Daartegenover staat dat een vierde van de ouders aangeeft dat hun kind wel meer moeilijkheden vertoont. Als er moeilijkheden worden gerapporteerd dan gaat dit eerder over meer emotioneel probleemgedrag en minder prosociaal gedrag dan over de andere aspecten van kindgedrag zoals problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en hyperactiviteit.

De grote meerderheid van de ouders (80% en meer) stelt veel positief opvoedingsgedrag (zoals een grote positieve betrokkenheid en het aanleren van regels) en weinig negatief opvoedingsgedrag (zoals overmatig materieel belonen, veel straffen of veel fysiek straffen). Toch geldt dit niet voor alle ouders. Een vijfde van de ouders is minder positief betrokken (vergeleken met een normgroep), 15% van de ouders straft meer dan gemiddeld en 13,5% van de ouders leert minder regels aan dan gemiddeld. 

Meer weten? Kijk op www.gezinsenquete.be

Tags
Gezin