Vlaamse justitiehuizen

Vandeurzen: "Justitiehuizen in Vlaanderen zijn de speerpunt in de afstemming van justitie op welzijn."

Voor de eerste keer worden de Gemeenschappen bevoegd voor de strafuitvoering voor volwassenen. In de Justitiehuizen worden jaarlijks 29.000 mensen, hoofdzakelijk ex-gedetineerden, opgevolgd en begeleid. Minister Vandeurzen bracht vandaag een bezoek aan het Justitiehuis van Hasselt. Hiermee geeft de minister het startschot voor een reeks bezoeken aan de Vlaamse Justitiehuizen. Deze vallen sinds 1 januari 2015 onder zijn bevoegdheid.

“We hebben uitgekeken naar de komst van de Justitiehuizen naar Vlaanderen. Door aan hen een bezoek te brengen wil ik verder kennis maken met de concrete praktijk, maar vooral met de medewerkers”, zegt Vlaams welzijnsminister Vandeurzen. “In Vlaanderen zijn er 14 Justitiehuizen. Zij ontvingen vorig jaar meer dan 29.000 nieuwe dossiers vanwege de verschillende opdrachtgevers.”

Begeleiding van gedetineerden buiten de gevangenis

In het Justitiehuis van Hasselt dat Vandeurzen vandaag bezocht worden zo’n 1.600 dossiers opgevolgd. Die gaan voornamelijk over de begeleiding van veroordeelden die een alternatieve straf hebben gekregen. Voorbeelden daarvan zijn de werkstraf, elektronisch toezicht, probatie en de opvolging van de voorwaardelijk invrijheidgestelden.

Slachtofferonthaal

Daarnaast vervult het Justitiehuis ook een opdracht voor de familierechtbanken. In het kader van een echtscheiding verrichten justitieassistenten een sociaal onderzoek en adviseren ze de magistraat onder andere over de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van kinderen. Het Justitiehuis heeft ook een rol ten aanzien van slachtoffers van misdrijven. De justitieassistenten van de dienst Slachtofferonthaal geven specifieke informatie aan slachtoffers van een misdrijf, zowel in de loop van de strafprocedure, als tijdens de strafuitvoering. Ten slotte is er de eerstelijnswerking: justitieassistenten verstrekken informatie in de domeinen waarin het Justitiehuis actief is en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde en bevoegde diensten.

De Vlaamse Justitiehuizen werken samen met tal van hulpverleningsdiensten, zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW’s en diensten voor verslavingszorg.

Decreet Justitiehuizen: afstemmen kerntaken

Vlaanderen wil de Justitiehuizen een plaats geven in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Hiermee willen we de link leggen tussen justitie en welzijn door de hulpverlening aanklampend te organiseren op het ogenblik dat personen in contact komen met justitie. Daarmee willen we de achterliggende oorzaken van delinquentie, die meestal gelegen zijn op diverse levensdomeinen,  aanpakken en zullen we moeten samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen, zoals welzijn en gezondheidszorg, wonen, werk, cultuur, sport”, zegt Vandeurzen.


Vanuit de kerntaken en de rol van de Justitiehuizen ten aanzien van de burger, organisaties en justitiële actoren, wordt een nieuw decreet uitgewerkt. Vandeurzen: “In dit decreet verankeren we de specifieke positie die we de Justitiehuizen toebedelen als schakel tussen justitie, welzijn en gezondheidszorg en als cruciale actor in de re-integratie van ex-gedetineerden en een kwaliteitsvolle strafuitvoering.”

www.justitiehuizen.be