welzijn & zorg

Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders
3.05.2017
Foto's
cc

Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor haar principiële goedkeuring aan het decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik maakt van zo’n ziekenwagen, kan er zo zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten hebben, dat de factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan.

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ inschakelen. Dat gebeurt meestal via het ziekenfonds. 

Tot vandaag kon iedereen dergelijk vervoer aanbieden. Hierdoor was er geen overzicht over de dienstverleners en geen garantie op kwaliteit voor de patiënt. Een onafhankelijke commissie van vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen heeft in 2016 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor de vervoerders, en de minister zelf gevraagd om deze met een decreet afdwingbaar te maken.

Frank Lippens, voorzitter van de commissie: “Ik sta uitermate positief tegenover dit wetgevend initiatief van de minister en druk hiermee het unanieme standpunt van de commissie uit. Na jarenlange discussies komt er voor de patiënt eindelijk een wettelijk kader waardoor de ziekenvervoerders kwaliteit zullen leveren en de ziekenfondsen voor hun financiële tussenkomst garanties krijgen dat hun lid op een verantwoorde wijze zal vervoerd worden.”

Elke ziekenvervoerder zal verplicht aan kwaliteitseisen moeten voldoen:

  • Twee ziekenververvoerders begeleiden de patiënt bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder én een ziekenvervoerder.
  • Opleiding voor de vervoerders: elke bestuurder en begeleider moet een opleiding volgen.
  • Transparante facturatie: elke patiënt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het ziekenvervoer inzage in de tarieven en krijgt een kostenraming. Ook de factuur moet duidelijk opgesteld zijn.
  • Uitrustings- en hygiënevereisten: er is een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een defibrillatietoestel, brancards, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.
  • Degelijke klachtenbehandeling: elke aanbieder moet een procedure hebben voor klachtenbehandeling en moet de klant/patiënt duidelijk informeren tot wie hij zich kan richten met zijn klachten.
  • Nederlands: ziekenvervoerders moeten een gesprek in het Nederlands kunnen voeren met een Nederlandstalige patiënt.

Controle en vergunning

Ziekenvervoerders die voldoen aan de kwaliteitseisen zullen voor vijf jaar een vergunning krijgen van de Vlaamse overheid. De onafhankelijke commissie, waarin ook de gebruiker vertegenwoordigd is, zal de minister adviseren over de organisaties die deze controles kunnen uitvoeren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Controle op de naleving van de kwaliteitseisen wordt nu door de sector zelf georganiseerd. Zo verzoent de Vlaamse regering de wens dat deze sector zichzelf reguleert met de wettelijke afdwingbaarheid van en garantie op kwaliteit.”

Ziekenvervoerders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of ziekenvervoer organiseren zonder daartoe vergund te zijn kunnen een boete en zelfs gevangenisstraf oplopen. De goedkeuring van het decreetontwerp houdt in dat gestart kan worden met de verdere concretisering: wie zal wat precies controleren en hoe kan een ziekenwagendienst een vergunning bekomen? Vlaanderen wil deze werkzaamheden nog dit jaar afronden, zodat de effectieve verplichting vanaf 2018 van kracht kan zijn. Het decreetontwerp gaat nu voor advies naar de Raad van State.

(kabinet Vandeurzen)