kinderen & jongeren

100 extra plaatsen begeleid wonen voor jonge niet-begeleide vluchtelingen

De vluchtelingencrisis heeft een impact op het woonaanbod voor jonge vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen kiest er voor om voorwaarden en kansen te creëren voor een menswaardig leven voor de erkende vluchtelingen.

In de aanpak van de asielcrisis binnen de Vlaamse Regering werd voor de groep van de ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ al een aantal maatregelen genomen. In eerste instantie lag de focus op jongeren tot 14 jaar. Uit de opvolgingsanalyse blijkt dat er voor de groep jongvolwassenen, vanaf 16 jaar tot 25 jaar, ook bijkomende maatregelen nodig zijn. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: ” We creëren op korte termijn 100 bijkomende plaatsen begeleiding gericht op autonoom wonen voor de doelgroep voor jonge niet-begeleide vluchtelingen. De aandacht gaat prioritair naar jongeren en jongvolwassenen met langdurige begeleidingsnood, bijvoorbeeld omwille van een heel lage scholingsgraad of het ontbreken van ervaring met zelfstandig wonen en het beheer van een budget.”

Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op de uitstroom van + 16 jarigen met een vorm van autonomie uit de residentiële capaciteit en op de doelgroep +16 en + 17 jarigen in het federale opvangnetwerk, met de mogelijkheid tot instroom onder de 25 jaar. De bijkomende begeleidingen zullen afgestemd zijn met de lokale besturen en de centra algemeen welzijnswerk.

De 100 plaatsen kunnen op korte termijn geoperationaliseerd worden binnen de categoriale diensten NBBM (Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen) erkend binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. Het betreft 3 diensten, i.c. Minor Ndako, Voorspools-Sleegers en De Oever met een gezamenlijke verdeling van het werkgebied dat Vlaanderen en Brussel dekt. De 100 plaatsen worden verdeeld over Vlaanderen en Brussel op basis van de instroomcijfers inburgering en integratie zoals gehanteerd in de dossieropmaak van asieldossiers binnen de Vlaamse Regering. “Ook hier kiezen we ervoor om het aanbod projectmatig te betoelagen, binnen het inhoudelijke en budgettaire kader van het erkennings- en subsidiëringsbesluit van Jongerenwelzijn.

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis zal de capaciteit in de jeugdhulp uitbreiden van 97 plaatsen voor de crisis tot 400 plaatsen, inclusief deze extra 100 plaatsen. De kostprijs per plaats is 16.878,66 euro, voor 100 bijkomende plaatsen bedraagt de kost: 1.687.660 euro.

 

(bron: kabinet Vandeurzen)